LE TOURNOI 2019 programmation

Tournoi U11

Les poules

>> 1ier tour:

Groupe A / Groupe B / Groupe C / Groupe D / Groupe E / Groupe F / Groupe G / Groupe H / Groupe I / Groupe J / Groupe K / Groupe L

>> Tournoi des champions:

Groupe A / Groupe B / Groupe C / Groupe D / Groupe E / Groupe F / Groupe G / Groupe H

Phases finales

>> Tournoi des espoirs:

Groupe I / Groupe J Groupe K / Groupe L / Groupe M Groupe N / Groupe O / Groupe P

Phases finales

>> Coupe de l’ELORN

 

 

Tournoi U13 féminines

Les poules

>> 1ier tour:

Groupe M / Groupe N / Groupe O / Groupe P

>> Tournoi des champioNNes

Groupe Q / Groupe R / Groupe S / Groupe T

Phases finales

Trophée des espoirs